اعضاءهیئت مدیره
   ناصر مهرتاش- ریاست اتحادیه 
   احد داریوش- نائب رئیس اول 
   بابک صدیقی- نائب رئیس دوم
   کیوان دهقانیان - دبیر
  محمدکاظم صادقی- خزانه دار
   اصغر قادری - بازرس