اعضاء هیات مدیره 
   ناصر مهرتاش- ریاست اتحادیه 
   احد داریوش- نائب رئیس اول 
   داریوش منطقی- نائب رئیس دوم
   بابک صدیقی- دبیر
   عبدالمجید سیفی- خزانه دار
  محمدکاظم صادقی- بازرس