بخشنامه ها

11
استمرار قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر در صورت جابجایی کارگاه و انتقال به محل جدید
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |