بخشنامه ها

15

مبنی بر اعلام آمادگی و معرفی زمینه های همکاری جمهوری داغستان روسیه با استان های کشورمان توسط وزارت امور خارجه آن کشور

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |