بخشنامه ها

15

پیرو سیاست های دولت مبنی بر سهمیه بندی بنزین تقاضای بسیاری از سوی رانندگان برای دوگانه سوز نمودن خودرو صورت گرفته است.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |