بخشنامه ها

15
جذب حداکثری تأمین کنندگان سامانه موصوف و استفاده از ظرفیت بخش اصناف که در صورت تمایل پیرامون همکاری با ارگان های دولتی و تهیه
لوازم مورد نیاز آن در سامانه یاد شده
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |