بخشنامه ها

15
با توجه به افزایش قیمت بنزین و سوء استفاده
برخی از سودجویان در صورتیکه جهت تهیه کالا برای عرضه در واحد صنفی خود ،
درخواست مبلغ بیشتری نسبت به قبل طرح افزایش بنزین از سوی متصدیان مربوطه گردد
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |