بخشنامه ها

28

به استناد ماده 11 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (موضوع انتخابات هیآت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی) بدینوسیله از کلیه اعضا دارای پروانه کسب صنف فوق الذکر دعوت به عمل می آید، به منظور شرکت در دوم انتخابات مراجعه نمایند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |