بخشنامه ها

14

با سلام

احتراماً، حسب بخشنامه شماره 4467 مورخ 1397/06/03 اتاق اصناف مرکز استان فارس به پیوست تصویر نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس منضم به نامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |