بخشنامه ها

15

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/6280 مورخ 1397/07/25 به پیوست تصویر نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |