بخشنامه ها

10

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/6618 مورخ 1397/08/07 اتاف اصناف مرکز استان فارس به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و تعامل پذیری 

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |