بخشنامه ها

10

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/8/6889 مورخ 1397/08/14 اتاف اصناف مرکز استان فارس در خصوص بهره برداری واحدهای تولیدی و ارائه کنندگان خدمات از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |