بخشنامه ها

10

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/6864 مورخ 1397/08/13 اتاف اصناف مرکز استان فارس در خصوص نامه اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |