بخشنامه ها

10

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/6867 مورخ 1397/08/13 اتاف اصناف مرکز استان فارس در خصوص تشدید برخورد با مشمولان غایب و مجازات کارفرمایان به کارگیرنده

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |