بخشنامه ها

28

با سلام

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/7062 مورخ 1397/08/21 اتاف اصناف مرکز استان فارس در خصوص آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها  (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک)
اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |