بخشنامه ها

28

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/7072 مورخ 1397/08/21 در خصوص برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |