بخشنامه ها

03

احتراما، حسب بخشنامه شماره 110/3/7104 مورخ 1397/08/22 اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص شکایات واصله، افرادی غیر مسئول و به عنوان نماینده اتاق اصناف یا اتحادیه به واحدهای صنفی 

اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |