بخشنامه ها

26

قابل توجه کلیه اعضاءتحت پوشش و پرسنل شاغل در واحدهای صنفی 

آگهی دعوت از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشین های اداری شیراز 
آگهی دعوت از داوطلبین در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشین های اداری شیرازآگهی دعوت از داوطلبین در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشین های اداری شیراز

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمائید.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |