آيين نامه سال ۸۹

مقدمه مجموعه ای که در پیش رو دارید با اهتمام و همکاری خستگی ناپذیر اعضاء محترم کمیسیون فنی  اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشینهای اداری شیراز  در قالب کارگروه ادامه مطلب ←