بخشنامه لامپ های led‎

با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 8507/3/110 مورخ 13/7/1391 مجمع محترم امور صنفی شیراز و با توجه به نامه شماره 4852/913 مورخ 3/7/1391 شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز و همچنین نامه ادامه مطلب ←بخشنامه 3229پیام های بازرگانی

با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 10713/7/110 مورخ 30/8/1391 و پیرو بخشنامه شماره 9705/7/110 مورخ 10/8/1391مجمع امور صنفی شیراز به استحضار می رساند که ، مجمع امور صنفی شیراز جهت تسهیل ادامه مطلب ←