بخشنامه 7940/3/110

« بخشنامه به کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش »   با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 7940/3/110 مورخ 1/7/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 432/91  مورخ 18/6/1391 ادامه مطلب ←
بخشنامه 7609/3/110

  بخشنامه به  کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش   با سلام احتراماً عطف به بخشنامه شماره 7609/3/110 مورخ 26/6/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 53067/108 مورخ 15/6/1391 ادامه مطلب ←