4431 - راه اندازی دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه و برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع استان فارس و نمایشگاه فروش بهاره ویژه نوروزی شهرستان اهواز

احتراماً حسب بخشنامه شماره 14321/3/110 مورخ 27/10/1390 مجمع محترم امور صنفی شیراز بدینوسیله موارد ذیل در خصوص راه اندازی دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه و برگزاری نمایشگاه توانمندی ادامه مطلب ←