1-قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

احتراماً حسب بخشنامه شماره 97/3/110 مورخ 17/1/1392 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه های شماره 12022/30/102/ص مورخ 27/12/1391 و 12039/30/102/ص مورخ 28/12/1391 اداره کل امور مالیاتی فارس و دستورالعمل ادامه مطلب ←