بخشنامه ۱۴۲۴

  احتراماً عطف به بخشنامه شماره 3342/3/110 مورخ 25/3/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 50/3/2514  مورخ 6/3/1391 پلیس امنیت ف.ا.فارس –اداره نظارت بر اماکن عمومی ، با توجه ادامه مطلب ←بخشنامه ۲۷۰

  احتراماً حسب بخشنامه شماره 798/3/110 مورخ 30/1/1391مجمع محترم امور صنفی شیراز و عطف به نامه  شماره 150/3/2514 مورخ 13/12/1390 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. ا.فارس –اداره محترم ادامه مطلب ←بخشنامه ۴۸۴

احتراماً حسب بخشنامه شماره 9/م مورخ 9/2/1391 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 36/124/4/91 مورخ 27/1/1391 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و نامه شماره 6538/22/2 مورخ ادامه مطلب ←بخشنامه ۱۴۲۵

  احتراماً حسب بخشنامه شماره 3555/3/110 مورخ 30/3/1391 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره ص91/9311/53/56 مورخ 18/3/1391 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه مطلب ←