دوره تخصصی حق داوری

با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 110/7/8964 مورخ 1396/11/1 اتاق اصناف مرکز استان فارس به استحضار می رساند که اتاق اصناف مرکزاستان فارس با هماهنگی معاونت محترم قضایی و پیشگیری ادامه مطلب ←