شگرد جدید کلاهبرداری

با سلام  احترام حسب بخشنامه شماره 110/3/5849 مورخ 1396/7/18 اتاق اصناف مرکز استان فارس و نامه شماره 96/12228/90/1516 مورخ 1396/7/5 حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به استحضار ادامه مطلب ←
ساخت محصول مشترک سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله و اخذ استانداردهای داخلی و خارجی

با سلام    احتراما عطف بخشنامه شماره 110/3/6574 مورخ 1396/8/13 اتاق اصناف مرکز استان فارس، بپیوست تصویر نامه شماره 7/09/8126 مورخ 1396/8/7 اتاق اصناف ایران در خصوص ساخت محصول مشترک ادامه مطلب ←