نصب برچسب قیمت کالا و خدمات

احتراماً حسب بخشنامه شماره 110/3/473مورخ 1397/1/27اتاق اصناف مرکز استان فارس بپیوست تصویر نامه شماره 7/132/1269 مورخ 1397/1/22 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 370/96/58062 مورخ 1396/12/29 ادامه مطلب ←

تفویض بخشودگی صد در صد جرائم

با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 110/3/9502 مورخ 1396/11/17 اتاق اصناف مرکز استان فارس و نامه 02/102/66612 مورخ 1396/11/16 مدیرکل مالیاتی استان فارس در ارتباط با اختیارات بخشودگی صد ادامه مطلب ←طرح ریجستری تلفن همراه

با اسلام احتراما حسب بخشنامه شماره 110/3/8476 مورخ 1396/10/17 اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص آغاز طرح ریجستری تلفن همراه، بپیوست تصویر بروشور مربوط به این طرح جهت اطلاع ادامه مطلب ←