1-2- آيين نامه و شرايط گارانتي قطعات رايانه1-2-1 گارانتي :

عبارتست از ضمانت انجام خدمات مشخص در مدت زماني مشخص كه پس از فروش كالا به خريدراارائه ميگردد.
1-1-2-2 قطعه يا دستگاه گارانتي دار: قطعه يا دستگاهي است كه داراي شناسنامه مشخص از خدمات پس از فروش شامل نوع خدمات / شرايط/ مدت زمان و تاريخ انقضاگارانتي/آدرس و شماره تلفن ماكز يا نمايندگي هاي خدمات بوده و مشمول هيچ يك از موارد ابطال گارانتي نگردد.

1-2-2- مركزخدمات پس از فروش:

به مراكزي گفته مي شود كه اقدام به انجام خدمات پس از فروش نموده و مستقيما پاسخگوي گارانتي قطعات مي باشدودر اينجا به اختصار مركز خدمات ناميده مي شوند.

1-2-2-1 نمايندگي خدمات پس از فروش :‌ به مراكزي گفته مي شود كه با مجوز رسمي از جانب مراكز خدمات مبادرت به انجام خدمات پس از فروش كالا نموده و در اينجا به اختصار نمايندگي خدمات ناميده مي شوند.

1-2-3-نمايندگي فروش:

به مراكزي گفته مي شود كه مجوز رسمي از جانب كارخانجات توليدي يا واردكنندگان مجاز كالا مبادرت به فروش قطعات مي نمايند.

1-2-4-1- تست:

عبارتست از آزمايش دقيق و فني قطعه در شرايطي كه نو بودن ظاهر آن حفظ گردد/برروي سيستم نصب نشودومواردابطال درآن وجود نيابد.
1-2-4-2 مسئوليت گارانتي قطعات به عهده مراكز و نمايندگي هاي خدمات بوده و فروشندگان يا نمايندگان فروش ملزم به انجام خدمات پي از فروش نمي باشند.
1-2-4-3- درصورت عدم درج مدت گارانتي در فاكتور فروش/ زمان قيد شده در كارت گارانتي يا برچسب گارانتي به عنوان مدت گارانتي قلمداد مي گردد.
1-2-4- 4-كنترل ميزان كيفيت/ قيمت و وضيعت گارانتي به عهده خريدار بوده و فروشنده موضف به اطلاع رساني كامل و شفاف در اين موارد به خريدار مي باشد.
1-2-4-5- كليه فروشندگان و مراكز فروش در صورت رعايت شرايط تست از جانب خريدار / تا ساعت 24 ساعت پس از تحويل كالا موظف به 1پاسخگويي مشكلات قطعات«به استثناي هارديسك و سي پي يو...»مي باشند. درصورت تميل خريدار / فروشندگان در زمان تحويل/ موظف به تست هارديسك درحد پارتيشن بندي مي باشند.
1-2-4-6- در مورد قطعاتي كه فاقد شناسنامه گارانتي اعم از كارت يا چسب مي باشند/ فروشنده ملزم به درج جمله«گارانتي ندارد» درفاكتور فروش مي باشد در غير اين صورت گارانتي قطعه طبق تعرفه قطعات مشابه به عهده فروشنده مي باشد.
1-2-4-7- عدم سازگاري قطعه با ساير قطعات سيستم به منزله معيوب بودن آن نبوده و در صورت گذراندن مراحل تست و حصول اطمينان از سالم بودن قطعه توسط مراكز يا نمايندگي هاي خدمات / به صاحب قطعه عودت داده مي شود.
1-2-4-8- صاحب قطعه يا نماينده او اعم از كارپرداز/ پيك موتوري و غيره در هنگام تحويل گرفتن قطعه موظف به تست ظاهري و دقت در موارد ابطال گارانتي مي باشند / در غير ابن صورت پس از تحويل هيچ گونه مسئوليتي در قبال موارد ابطال بوجودآمده به عهده فروشند / نمايندگي فروش/ مركز خدمات يا نمايندگي خدمات نمي باشد.


1-2-5-موارد ابطال گارانتي

جابجايي/مخدوش يا پاره شدن كارت گارانتي يا هريك از برچسب هاي سريال / هولوگرام /باركد وامثالهم / استفاده از مواد مصرفي نا مرغوب / ديسكت و سي دي هاي غير استاندارد و معيوبي كه موجب شكسته شدن در درايوها مي گردند/ صدمات فيزيكي و عيوب ظاهري كه در اثر ضريه /آتش/مواد شيميايي /آب گرفتگي/ نوسانات برق/ استفاده ناصحيح و درستكاري افراد غير مجاز ايجاد مي گردند.