1-3-آيين نامه و شرايط خدمات پس از فروش مراكز و نمايندگي هاي خدمات1-3-1-مركزخدمات پس از فروش:

به مراكزي گفته مي شود كه اقدام به انجام خدمات پس از فروش نمده و مستقيما پاسخگوي گارانتي قطعات مي باشد و در اينجا به اختصار مركز خدمات ناميده مي شود.

1-3-2-نمايندگي خدمات پس از فروش:

به مراكزي گفته مي شود كه با مجوز رسمي از جانب مراكز خدمات مبادرت به انجام خدمات پس از فروش كالا نموده و در اينجا به اختصار نمايندگي خدمات ناميده مي شود.

1-3-3-قطعه يا دستگاه گارانتي درا:

قطعه يا دستگاهي است كه داراي شناسنامه مشخص از خدمات پس از فروش شامل نوع خدمات / شرايط / مدت زمان و تاريخ انقضا گارانتي / آدرس و شماره تلفن مراكز يا نمايندگي هاي خدمات بوده و مشمول هيچ يك از موارد ابطال گارانتي نگردد.
1-3-2-1-مراكز يا نمايندگي هاي خدمات به هيچ عنوان مجاز به اخذ وجوهي جهت انجام خدمات پس از فروش قطعات مشمول گارانتي نمي باشد.
1-3-2-2- زمان پسسخگويي و انجام خدمات توسط مراكز يا نمايندگي هاي خدمات حداكثر 15 روز كاري بوده و پس از اين مدت مراكز يا نمايندگي هاي خدمات با موافقت صاحب قطعه موظف به تعويض قطعه با مدل بالاتر در قبال اخذ مابه التفاوت يا تحويل دادن قطعه جايگزين به صورت موقت تا رسيدن اصل قطعه به صاحب آن مي باشند .
1-3-2-3- در صورت مفقود شدن كارت گارانتي / المثني تنها در صورتيكه كارت گارانتي صادره از مراكز خدمات شيراز باشد / تحت شرايطي خاص صادر مي شود
1-3-2-4-كليه مراكز و نمايندگي هاي خدمات موظفند در زمان تحويل گرفتن قطعه معيوب . آنرا از نظر ظاهري كاملا بازديد نموده و در صورت مشاهده هر يك از موارد ابطال گارانتي آنرا به صاحب قطعه ابلاغ نمايد
1-3-2-5- در مورد قطعاتي كه داراي شناسنامه مشخصي شامل شرايط ابطال گارانتي نباشند/ معيار تشخيص ابطال گارانتي موارد ذكر شده در اين آيين نامه خواهد بود.
1-3-2-6- حمل و تحويل كالاي معيوب به مراكز يا نمايندگي هاي خدمات به عهده صاحب قطعه مي باشد.
1-3-2-7- در مورد قطعاتي كه داراي كارت گارانتي مي باشند / ارائه كارت گارانتي جهت انجام خدمات پس از فروش الزامي است.
1-3-2-8- زمان انقضاء گارانتي براساس تاريخ ثبت شده در كارت گارانتي يا بر چسب گارانتي محاسبه مي گردد . بديهي است فروشندگاني كه اقدام به درج مدت زمان گارانتي بيشتري در فاكتور فروش مي نمايند پاسخگوي خريداران بوده و مراكز يا نمايندگي هاي خدمات در اين مورد مسئوليتي ندارند.
1-3-2-9- مراكز و نمايندگي هاي خدمات در قبال موارد نرم افزاري از جمله حفظ اطلاعات هارد ديسك ها مسئوليتي ندارند
1-3-2-10- كليه قطعات معيوب حتي در صورتيكه قبل 24 ساعت مهلت تست به مراكز يا نمايندگي هاي خدمات ارجاع شوند / در روند عادي خدمات پس از فروش قرار مي گيرند . بديهي است كه مسئوليت قطعات معيوب « به استثناي هاردديسك و سي پي يو هاي ...» قبل از اتمام تست / در صورت رعايت كامل شرايط تست به عهده فروشنده مي باشد. قطعات بايستي به صورت مجزا و خارج از سيستم به مراكز يا نمايندگي هاي خدمات ارجاع شوند.
1-3-2-11- عدم سازگاري قطعه با سايز قطعات سيستم به منزله معيوب بودن آن نبوده و در صورت گذراندن مراحل تست و حصول اطمينان از سالم بودن قطعه توسط مراكز يا نمايندگي هاي خدمات / به صاحب قطعه عودت داده مي شود.
1-3-2-12- درصورتيكه پس از تست قطعه يا دستگاه جانبي در زمان انجام خدمات پس از فروش / از سالم بودن آن اطمينان حاصل شد هزينه تست طبق تعرفه اتحاديه از صاحب قطعه دريافت مي گردد.
11-3-2-13 صاحب قطعه يا نماينده او اعم از كار پرداز / پيك موتوري و غيره در هنگام تحويل گرفتن قطعه موظف به تست ظاهري و دقت در مورد ابطال گارانتي مي باشند/ در غير اين صورت پس از تحويل هيچگونه مسئوليتي در قبال موارد ابطال بوجود آمده به عهده فروشنده / نمايندگي فروش / مراكز خدمات يا نمايندگي خدمات نمي باشد.
1-3-2-14- نحوه خدمات پس از فروش دستگاه هاي جانبي / در صورتيكه در كارت گارانتي يا فاكتور فروش قيد نشده باشد تابع شرايط اين آيين نامه خواهد بود.

1-3-4 موارد ابطال گارانتي

جابجايي/مخدوش يا پاره شدن كارت گارانتي يا هريك از برچسب هاي سريال / هولوگرام /باركد وامثالهم / استفاده از مواد مصرفي نا مرغوب / ديسكت و سي دي هاي غير استاندارد و معيوبي كه موجب شكسته شدن در درايوها مي گردند/ صدمات فيزيكي و عيوب ظاهري كه در اثر ضريه /آتش/مواد شيميايي /آب گرفتگي/ نوسانات برق/ استفاده ناصحيح و درستكاري افراد غير مجاز ايجاد مي گردند