1-1-آيين نامه و شرايط گارانتي1-1-1 سيستم:

عبارتست از رايانه كاملي شامل CASE و قطعات داخل آن/مانيتور/صفحه كليد/ماوس/بلندگو كه سيستم عامل و نرم افزار متعارف برروي آن نصب شده باشد

1-1-2 فروشنده سيستم :

عبارتند از فروشندگاني كه پس از خريد قطعات و مونتاژ و نصب آنان/ سيستم را به صورت كامل و با حداقل يك سال گارانتي به مصرف كننده مي فروشد.

1-1-3  گارانتي :

عبارتست از ضمانت انجام خدماتي معين در مدت زماني مشخص كه ژس از فروش كالا به خريدار ارائه مي گردد.

1-1-4 دستگاههاي جانبي :

عبارتند از دستگاههايي مانند چاپگر/اسكنر/پلاتر/ ويدئوپروژكتور/دوربين و امثالهم كه جز سيستم نبوده امادركنارسيستم مورد استفاده قرارميگيرند

1-2-1- فروشندگان سيستم در هنگام تحويل موظف به تست كامل سيستم در حضور خريدار مي باشد
1-2-2-  فروشندگان سيستم موظف به درج مدت زمان دقيق گارانتي سيستم دربرگه فروش مي باشد
1-2-3- قروشنده سيستم موضف به نصب برچسب پلمب در پشت CASE بوده و خريدارموظف به حفظ و نگهداري آن مي باشد
1-2-4- بديهي است كه مخدوش شدن برچسب پلمب به منزله دستكاري افراد غير مجاز محسوب شده و موجب ابطال گارانتي مي گردد
1-2-5- كليه خدمات پس از فروش/ درمحل مراكز فروش سيستم انجام مي پذيرد
1-2-6-فروشنده سيستم مجازبه ارسال قطعات معيوب توسط صاحب سيستم به مراكز يا نمايندگي هاي خدمات نمي باشد
1-2-7- در صورت عدم تطابق تاريخ انتضاي گارانتي سيستم و هر يك از قطعات داخلي/ زمان قيد شده در برگه فروش يا قرارداد معيار بوده و مسئوليت كليه مشكلات سخت افزار متوجه فروشنده سيستم مي باشد.
1-2-8- زمان پاسخگويي و انجام خدمات توسط مراكز فروش سيستم حداكثر 7 روزكاري بوده و پس از اين مدت در صورت عدم تعويض يا تعمير قطعه معيوب/فروشنده سيستم موظف به تعويض موقت قطعه و تحويل موقت سيستم به خريدار مي باشد. بديهي است فروشنده در قبال قطعاتي كه شامل موارد ابطال گارانتي شده اند ملزم به نصب جايگزين موقت نمي باشد.
1-2-9- فروشنده سيستم موظف به باز گرداندن قطعه اصلي / حداكثر يك ماه ژس از اولين مراجعه بوده و خريدار نيز موظف به برگرداندن قطعه جايگزين به فروشنده مي باشد.درصورت اعلام فروشنده و عدم مراجعه خريدار/نگهداري قطعه اصلي كليه اجزاي سخت افزاري سيستم از تاريخ فاكتوريا قرارداد حداقل به مدت يكسال داراي گارانتي از جانب فروشنده سيستم مي باشند. هارديسك / فلاپي درايو و انواع ODD كه در اثر استفاده نا صحيح مصرف كننده معيوب مي گردند/ درصورتيكه طبق نظرمراكزيا نمايندگي هاي خدمات فاقد گارانتي تشخيص داده شوند/ مشمول پرداخت هزينه تعمير يا تعويض توسط صاحب سيستم خواهند گرديد.
1-2-10- در صورتيكه فروشنده سيستم اقدام به ارائه گارانتي نرم افزار نمايد/موظف به درج در فاكتور يا قراردادفروش بوده ودرصورت اخذ هرگونه وجهي  بابت خدمات مذكور علاوه بر درج در فاكتور يا قرارداد/ بايستي به سمع و نظر خريدار نيز برساند هرگونه تبليغات در اين زمينه اعم از آگهي روزنامه/توزيع تراكت و غيره بايستي با هماهنگي و نظارت كامل اتحاديه صورت پذيرد.
1-2-11- هد چاپگر و مواد مصرفي شامل خدمات پس از فروش نمي گردند.
 

1-1-5 موارد ابطال گارانتي

جابجايي/ مخدوش يا پاره شدن كارت گارانتي يا هر يك از برچسب هاي سريال / هولوگرام/باركد و امثالهم/استفاده از مواد مصرفي نامرغوب/ديسكت و سي دي هاي غير استاندارد و معيوبي كه موجب شكسته شدن در درايوها مي گردند/ صدمات فيزيكي و عيوب ظاهري كه در اثر ضربه /آتش/ مواد شيميايي / آب گرقتگي / نوسانات برق / استفاده نا صحيح و دستكاري افراد غير مجاز ايجاد مي گردند.