اطلاعیه مهم:طرح شبنم(کدکالا)ازمورخ 1391/2/21 اجرامي شودطرح شبنم(کدکالا)ازمورخ 1391/2/21 اجرامي شود
جهت گرفتن اطلاعات و همچنين فرم خود اظهارات کالا به سايت www.shabnam.ir مراجعه کنيدو پس از تکميل فرم آن را به اتحاديه تحويل دهيددرغير اينصورت باکالا بدون کدبعنوان کالاي قاچاق برخورد مي گردد.
اتحاديه رايانه و ماشينهاي اداري