بخشنامه در خصوص الزام صاحبان مشاغل به نصب سامانه فروشگاهی


بخشنامه-بخشنامه در خصوص الزام صاحبان مشاغل به نصب سامانه فروشگاهی
بخشنامه در خصوص الزام صاحبان مشاغل به نصب سامانه فروشگاهی

با سلام

احتراماً حسب بخشنامه شماره 2427/3/110 مورخ 6/3/1391 مجمع امور صنفی شیراز در خصوص الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی به استحضار می رساند که باستناد نامه شماره 7510/102/102/د مورخ 31/2/1392 اداره کل امور مالیاتی فارس ،  مدت نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی تا پایان خرداد ماه سال جاری تمدید گردید. لذا مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی حضورتان تقدیم می گردد.

دریافت فایل ضمیمه اول دریافت فایل ضمیمه دوم