بخشنامه در خصوص کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی


0-بخشنامه در خصوص کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی
بخشنامه در خصوص کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی

با سلام

احتراماً حسب نامه شماره 2200/3/110 مورخ 31/2/1392 مجمع محترم امور صنفی شیراز به استحضار می رساند با توجه به اینکه یکی از شروط اصلی ارائه اظهارنامه الکترونیکی در عملکرد سال 1391 داشتن کدرهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی می باشد لذا مستدعی است کلیه واحدهای صنفی که تا کنون در این خصوص اقدام ننموده اند سریعاً نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام تا به مشکلی در استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده مخصوصاً اظهارنامه الکترونیکی برخورد ننمایند.

ضمناً مشاور مالیاتی اداره دارایی به شماره تلفن 2245459 آماده هرگونه همکاری می باشد.

دریافت فایل ضمیمه اول دریافت فایل ضمیمه دوم