بخشنامه ۱۴۲۵ 

احتراماً حسب بخشنامه شماره 3555/3/110 مورخ 30/3/1391 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره ص91/9311/53/56 مورخ 18/3/1391 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ، سه برگ فرم های الف : انصراف از کل یارانه ب : انصراف از نیمی از یارانه ج : انصراف از دریافت ما به التفاوت یارانه در این اتحادیه موجود می باشد لذا خواهشمند است بمنظور اجرائی نمودن دستورالعمل خود انصرافی ارسالی از سازمان هدفمند سازی یارانه ها و اهداف تبیین شده در دستورالعمل مذکور مبنی بر تشویق و ترغیب متمولین جهت انصراف از دریافت یارانه نقدی بمنظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از محل باز توزیع درآمدهای حاصل از انصراف متمکنین ، افرادی که از لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی  می باشند و تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه را دارند به اتحادیه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های موصوف اقدام نمایند.

دریافت فایل ضمیمه دوم