بخشنامه ۲۷۰ 

احتراماً حسب بخشنامه شماره 798/3/110 مورخ 30/1/1391مجمع محترم امور صنفی شیراز و عطف به نامه  شماره 150/3/2514 مورخ 13/12/1390 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. ا.فارس –اداره محترم نظارت بر اماکن عمومی در خصوص گزارشهای دریافتی ، مشاهده شده است تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی بمنظور تبلیغ و اطلاع رسانی نحوه فعالیت حراج اجناس خود اقدام به استفاده از واژه هایی ماننده « sale» و « off» و اعداد لاتین مانند %50  و سایر واژه های غیر مجاز و اعداد لاتین می نمایند.

لذا متمنی است از بکارگیری واژه ها و عناوین غیر مجاز جداً خودداری نمایید. در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

دریافت فایل ضمیمه دوم