بخشنامه 8088/3/110 

                                                                         

بخشنامه به  کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش

 

با سلام

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 8088/3/110 مورخ 4/7/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 880/91/ص/م مورخ 1/7/1391 و 902/91/ص/م مورخ 3/7/1391 فرمانداری شهرستان شیراز و جلسه مورخ 27/6/1391 شورای تأمین شهرستان شیراز            به استحضار می رساند که از تاریخ 5/7/1391 حمل سلاح سرد در شهرستان شیراز ممنوع بوده و فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز از تاریخ مذکور نسبت به شناسایی و دستگیری حمل کنندگان سلاح سرد اقدام می نماید.

لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری لازم حضورتان تقدیم می گردد.

 

با تقدیم احترام

رییس اتحادیه صنف ماشینهای اداری و رایانه شیراز

ناصر مهرتاش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

دریافت فایل ضمیمه دوم