بخشنامه 7609/3/110 

بخشنامه به  کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش

 

با سلام

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 7609/3/110 مورخ 26/6/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 53067/108 مورخ 15/6/1391 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و نامه شماره 29892/د/150 مورخ 4/6/1391 اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس در خصوص بیمه کارفرمایان صنفی به استحضار می رساند در اجرای بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد کلیه کارفرمایان صنفی ( اشخاص حقیقی ) در صورت احراز شرایط مندرج در قانون بیمه مشاغل آزاد می توانند لیست حق بیمه خود را به همراه سایر کارگران به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. ضمناً بخشنامه یاد شده  از تاریخ صدور توسط شعب استان اجرایی گردیده است.

لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری لازم حضورتان تقدیم می گردد.

 

با تقدیم احترام

رییس اتحادیه صنف ماشینهای اداری و رایانه شیراز

ناصر مهرتاش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دریافت فایل ضمیمه دوم