قانون مالیاتهای مستقیم


1-قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالیاتهای مستقیم

احتراماً حسب بخشنامه شماره 97/3/110 مورخ 17/1/1392 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه های شماره 12022/30/102/ص مورخ 27/12/1391 و 12039/30/102/ص مورخ 28/12/1391 اداره کل امور مالیاتی فارس و دستورالعمل شماره 26092/200 مورخ 23/12/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و بمنظور تشویق و ترغیب مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ و نگهداری دفتر جدید و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی                   و همچنین ترویج فرهنگ مالیاتی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد فرصت کافی جهت چاپ ، تکثیر و تهیه دفتر  برای استفاده عملکرد سال 1392 ، ثبت و امضاء نمونه جدید دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) تا پایان خرداد ماه سال 1392 نیز بلامانع می باشد. همچنین آندسته از مشاغلی که تا کنون مشمول مراحل فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند ، می توانند برای اسنفاده از عملکرد سال 1392 ، تا پایان سال جاری نسبت به تهیه دفتر با فرمت قدیم و ثبت و امضاء آن اقدام نمایند که این موضوع نیز                طی نامه شماره 168/10/7 مورخ 11/1/1392 شورای اصناف کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

لذا مراتب جهت استحضار و اقدام با توجه به محدودیت زمانی حضورتان تقدیم می گردد.

دریافت فایل ضمیمه اول دریافت فایل ضمیمه دوم