نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی ( pos )احتراماً حسب بخشنامه شماره 86/3/110 مورخ 17/1/1392 مجمع امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 5229/10/7 مورخ 28/12/1391 شورای اصناف کشور ، بپیوست دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 23/12/1391  سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان مذکور و همچنین دستورالعمل مواد (169 و 169مکرر ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده (71)  قانون نظام صنفی ، موضوع مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی ( pos ) که از سال 1392 اجرا می گردد جهت اطلاع و اقدام حضورتان تقدیم می گردد.

دریافت فایل ضمیمه دوم