1766 - طرح ممنوعیت استفاده از اسامی ، عناویناحتراماً حسب بخشنامه شماره 547/3/110 مورخ 27/4/1390 مجمع امور صنفی شیراز و با توجه به نامه شماره 13464/4/124 مورخ 18/3/1390 سازمان بازرگانی استان فارس و باستناد نامه شماره 4827/8 مورخ 29/2/1390 اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان فارس به استحضار می رساند که در اجرای طرح ممنوعیت استفاده از اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ، خواهمشند است قبل از نصب تابلو و انجام تبلیغات به سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت متبوع  بخش واژه نامه به آدرس www.ad.gov.irمراجعه و استفاده نمایید.

دریافت فایل ضمیمه دوم