4410 - استفاده از کامپیوتر بجای صندوق فروش بلامانعاحتراماً حسب بخشنامه شماره 14052/8/110 مورخ 19/10/1390 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 55106/4/124 مورخ 10/10/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس بدینوسیله اعلام می گردد که استفاده از کامپیوتر بجای صندوق فروش بلامانع می باشد. لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی حضورتان تقدیم می گردد.

دریافت فایل ضمیمه دوم