4432 - سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس مبنی بر تسهیلات فراهم شدهاحتراماً حسب بخشنامه شماره 14566/8/110 مورخ 3/11/1390 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 56709/4/124 مورخ 15/10/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس مبنی بر تسهیلات فراهم شده در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی جهت استفاده از رایانه به جای صندوق مکانیزه فروش ، به استحضار می رساند رایانه می بایست قابل نصب نرم افزارهای فروشگاهی ( با محتوای سرفصلهای درآمدی و هزینه ای از جمله خرید ، فروش ، هزینه ها و موجودی کالا ) را داشته باشد.

لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی حضورتان تقدیم می گردد.

دریافت فایل ضمیمه دوم