4435 - واژه بیگانهاحتراماً حسب بخشنامه شماره 14791/3/110 مورخ 6/11/1390 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 48651/4/124 مورخ 10/9/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و با توجه به نامه شماره 600289/42 مورخ 5/9/1390 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و نامه شماره 6379/26 مورخ 22/8/1390 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه در واحدهای صنفی خواهشمند است از استفاده واژه بیگانه « sale» و نوشتارهای لاتین مانند «  off»  و اعداد لاتین همچون « 50%» اکیداً خودداری نمایید.

پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر را داریم.

دریافت فایل ضمیمه دوم