4437 - تخصیص تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملیاحتراماً عطف به بخشنامه شماره 15597/3/110 مورخ 20/11/1390 و حسب نامه شماره 58562/2/142 مورخ 22/10/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و باستناد نامه شماره 90/28733/53/56 مورخ 7/8/1390 مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با توجه به نامه شماره 25/1/110629 مورخ 24/7/1390 وزیر محترم کشور مبنی بر تخصیص تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سفر دور چهارم هیأت محترم دولت به استان ها ، خواهشمند است لیست طرح های در دست اجراء اعم از بخش خصوصی و تعاونی که نیاز به تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی را دارند جهت اعلام به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به این اتحادیه ارائه نمایید.

دریافت فایل ضمیمه دوم