تمدید پروانه کسب 

     تمدید پروانه کسب

مرحله اول

-          ثبت درخواست تمدید پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری

-          تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه

-          ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه

-          ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای تمدید پروانه کسب

-          بررسی تقاضا از سوی اتحادیه

-          بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه

-          طرح درخواست تمدید پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی پروانه کسب

-          پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی تمدید پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه مدارک

-          اصل پروانه کسب قبلی

-          اصل دفترچه عضویت قبلی

-          8 قطعه عکس 4*3

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط

-          اخذ و ارائه جوابیه شهرداری و یا ارائه گواهی پایانکار یا پروانه ساختمانی مبنی بر اداری یا تجاری بودن واحد صنفی

-          اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

-          اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف

             ( در صورت گذراندن دوره مذکور در مرحله صدور پروانه کسب نیازی به اخذ مجدد استعلام نمی باشد )

-          ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس

-          واریز اینترنتی حق السهم شورای اصناف کشور از طریق سایت www.iranianasnaf.ir

-          ارائه فیش تسویه حساب حق عضویت اتحادیه

مرحله چهارم

-          طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

-          صدور پروانه کسب