مباشرت 

     مباشرت

دلایل نیاز به مباشر

عدم حضور دائمی دارنده پروانه کسب در محل

نداشتن صلاحیت فنی دارنده پروانه کسب

مرحله اول     

-          درخواست معرفی مباشر از سوی صاحب پروانه کسب

-          ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه

-          بررسی تقاضا از سوی اتحادیه

-          بررسی صلاحیت فنی مباشر از طریق کمیسیون فنی ( تست فنی )

-          طرح درخواست در جلسه هیأت مدیره

-          اعلام نتیجه به متقاضی

مرحله دوم

ارائه فتوکپی و اصل مدارک بمنظور تطبیق کپی با اصل شامل :

-          تمام صفحات شناسنامه

-          کارت ملی

-          گواهی پایان خدمت یا معافیت ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1336 به قبل )

-          مدرک تحصیلی

-          10 قطعه عکس 4*3

-          قرارداد منعقده فی ما بین دارنده پروانه کسب و مباشر ( تهیه فرم مخصوص از اتحادیه )

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط

-          اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر

-          اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر عدم سوء پیشینه کیفری

-          اخذ و ارائه جوابیه اماکن

مرحله چهارم

-          طرح مدارک تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

-          صدور کار مباشرت