جابجایی محل کسب 

     جابجایی محل کسب

مراحله اول

-          ثبت درخواست پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری

-          تکمیل فرم تقاضای جابجایی پروانه کسب توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه

-          ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه

-          ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای جابجایی پروانه کسب

-          بررسی تقاضا از سوی اتحادیه

-          بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه

-          طرح درخواست جابجایی پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی

-          پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی جابجایی پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه مدارک                              

-          اصل پروانه کسب محل قبلی

-          اصل دفترچه عضویت

-          فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه

( در درخواست حقیقی به نام متقاضی پروانه کسب – در درخواست حقوقی به نام شرکت و مدیرعامل)

-          فتوکپی پایان کار یا پروانه ساختمانی ( تجاری ، اداری یا کارگاهی محل صنفی مورد درخواست )

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط

-          ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی

-          ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک در درخواست حقیقی

-          ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل از سوی دفاتر اسناد رسمی در درخواست حقوقی

-          ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس

-          واریز اینترنتی حق السهم شورای اصناف کشور از طریق سایت www.iranianasnaf.ir

-          اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب

-          اخذ و ارائه جوابیه شهرداری و یا ارائه گواهی پایانکار یا پروانه ساختمانی مبنی بر اداری یا تجاری بودن واحد صنفی

-          اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

مرحله چهارم

-          طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

-          صدور پروانه کسب