نکاتی که فروشندگان سیستم باید رعایت کنندفروشندگان سيستم درهنگام تحويل موظف به تست كامل سيستم درحضورخريدار مي باشند. 

فروشندگان سيستم و نوت بوك موظف به درج مدت زمان دقيق گارانتي سيستم در برگه فروش مي باشند. 

ليست قيمت بايستي داراي نام فروشگاه، شماره تلفن و آدرس كامل باشد. 

استفاده از هرگونه تراكتهاي تبليغاتي تبليغ در جرايد محلي قبل از عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجـوز تاييـد ازاتحاديه صنف مي باشد. 

هرگونه جابجايي محل، ترك فعاليت، تعليق در كار، بـسته بـودن موقـت بـيش از 15 روز در محـل فعاليـت صـنفيبايستي به صورت كتبي موارد فوق را به اتحاديه اعلام دارند. 

تعميرگاه درباره دستگاه هاي خارج از گارانتي پس از رفع عيب و تحويل سالم به مشتري 72 ساعت در قبال همـانعيب متعهد است. 

در هنگام صدور قبض از ناحيه تعميرگاه بايستي مشخصات صاحب دسـتگاه مشخـصات سيـستم، سـريال يـا لـوازمهمراه، شرح خرابي، گارانتي بودن يا نبودن، مدت زمان پاسخگويي، بصورت سه نسخه اي صادر و به تأييـد مـشتريبرسد. 

تعميرگاه موظف است دستگاه را پس از تعمير در اختيار مشتري قرار داده و ايشان بـر روي پـيش خـوان بـه انـدازهكافي نسبت به سلامت دستگاه اطمينان حاصل نمايد و سپس از مشتري تأييديه كتبي بگيرند. 

گارانتي: عبارتست از ضمانت انجام خدمات مشخص در مدت زمان معين كه پس از فروش كالا به خريدار ارائه مي گردد. 

مركز خدمات پس از فروش: به مراكزي گفته مي شود كه اقدام به انجام خدمات پس از فروش نمـوده و مـستقيماًپاسخگوي گارانتي قطعات مي باشد و در اينجا به اختصار مركز خدمات ناميده مي شود. 

قطعه يا دستگاه گارانتي دار: قطعه يا دستگاهي است كه داراي شناسنامه مشخص از خدمات پـس از فـروش شـاملنوع خدمات، شرايط، مدت زمان و تاريخ انقضا گارانتي، آدرس و شماره تلفن مركز يا نمايندگي هاي خدمات بـوده ومشمول هيچ يك از موارد ابطال گارانتي نگردد. 

در ص ورت ارائه ليست قيمت نوت بوك از ناحيه فروشندگان به خريداران بايستي ليست قيمت بـا موجـودي كـالا درفروشگاه يكسان باشد. 

فروشندگان نوت بوك موظف به درج كامل مشخصات سخت افزاري و نرم افزاري به طور كامل در فاكتور فروش مي باشند. 

فروشندگان نوت بوك در هنگام تحويل موظف به تست كامل نوت بوك در حضور خريدار مي باشند مگـر اينكـه بـهدرخواست خريدار و با تاييد كتبي اين موضوع از طرف وي دستگاه بصورت پلمپ تحويل گردد. 

فروشندگان نوت بوك موظف به نصب برچسب پلمپ در پشت نوت بوك بوده و خريدار موظف به حفظ و نگهداري آن مي باشد. 

هرگونه صدمات ناشي از ضربه، نفوذ مايعات، حرارت، مواد شـيميايي، تحـت فـشار قـرار گـرفتن دسـتگاه، نوسـاناتالكتريكي، استفاده از لوازمجانبي غيراستاندارد و همچنين شرايط غير استاندارد در حمل ونقل كه باعـثصـدمه بـهنوت بوك شود و به طور كلي عدم استفاده صحيح از نوت بوك دستگاه را از گارانتي خارج مي نمايد.

مسؤوليت رسيدگي به شكايات ميان خريداران و فروشندگان دستگاه هاي رايانه اي، اتحاديه صنف رايانـه و سـازماننظام صنفي رايانه اي استان مي باشد كه از طريق كميسيون رسيدگي به شكايات و يا كميسيون فني رسيدگي مـيگردد. 

كارت گارانتي دستگاهبايستيممهور به امضاء و مهر فروشنده و مركزگارانتيباشد. 

فروشندگان نرم افزار موظف هستند مشتري را پيش از فروش كالا از نوع محـصول و نـوع خـدمات پـشتيباني آگـاهكنند. 

هر فرد صنفي كه در رسته تعميرات رايانه قصد فعاليت داشته باشد، بايستي قبل از شروع بـه فعاليـت از كميـسيونفني اتحاديه و همچنين سازمان فني و حرفه اي احراز صلاحيت فني گردد. 

دارا بودن حداقل 40 متر مربع براي متقاضيان در رسته تعميرات رايانه اي الزامي است. 

 

افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه كسب اقدامكنند (ماده 12 قانون نظام صنفي). 

 

صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مـستلزم اخذپروانـه تخصـصي و فنـي از مراجـع ذي ربـط بـه وسـيلهمتقاضي    است.اگر متقاضي واجدشروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و  فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنـده پروانـهتخصصي و فني درواحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.(ماده13قانون نظام صنفي) 

 

هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحساب شامل نام و نشاني واحد صنفي، تـاريخ مبلـغدريافتي و نوع و مشخصات كالاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مـشتري تـسليم دارد. (تبـصره 1 از مـاده15 قانون نظام صنفي) 

در صورتي كه چند نفر يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند به طور مـشترك مـسؤوليت امـور واحـد راعهده دار خواهند بود. (تبصره 4 از ماده 12 قانون نظام صنفي) 

افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري در باره محصولات كالاها ياخدمات بر خلاف واقع تبليغ كننـد در غيـراين صورت طبق ماده 68 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد. (تبصره 2 از ماده 17

انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كـسب معتبـر ممنـوع اسـت و متخلـف بـهجريمه نقدي از يك ميليون ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود. (تبصره 3 از ماده 17

رسانه ها گروهي، چاپخانه ها و موسسات توليد محصولات چندرسانه اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يـا نـشرهرگونه آگهي تبليغاتي يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند در غيـر ايـن صـورت بـه جريمـه نقـديموضوع اين تبصره محكوم مي شوند (تبصره 3 از ماده 17

در صورتي كه دارنده پروانه كسب  بخواهد محل كسب خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را بهاتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند بـا رعايـت سـاير مقـررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي كند.(ماده 18 قانون نظامي صنفي) 

 

محل دايرشده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كـسب بـراي آن صـادر نـشده اسـت،  بـا درخواسـتاتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمپ مي شود. (ماده 27 قانون نظام صنفي) 

كساني كه پلمپ يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي ماده 27 را بشكنند و محـل مزبـور را بـه نحـوي ازانحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قـانون مجـازات اسـلامي محكـوم خواهنـد شـد.

(تبصره 2 از ماده 27

گران  فروشي:  عبارت است از عرضه يا فروش كالايا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شـده بـه وسـيلهمراجع قانوني ذي ربط عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر بـه افـزايشبهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. (ماده 57 قانون نظام صنفي) 

كم فروشي: عبارت استازعرضهيا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر ازميزان يامعيارمقرر شده.(ماده 58 قانون نظام صنفي)  تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كـالا يـاقدمت ابزاري يا درخواستي نباشد. (ماده 59 قانون نظام صنفي) 

عرضه و فروشركالاي قاچاق: حمل و نقل،نگهداري،عرضه وفروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايـت بـه

دفعات تكرار درطول هرسال از2 برابرتامعادل ده برابرقيمت روزكالاي قاچاق جريمه  نقدي خواهدشد ودرنهايت منجر به ضبط كالاي قاچاق به نفع دولت ونصب پارچه ياتابلو بر سردرمحل كسب به عنوان متخلف صنفي وتعطيل محل كسب به مدت شش ماه خواهد شد.(ماده62قانون نظام صنفي) 

 

فروش اجباري :عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر (ماده 64 قانون نظام صنفي)  عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نـرخ دسـتمزد خـدمت درمحل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. (ماده 65 قانون نظام صنفي) 

فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سـايبري ) مـستلزم اخـذ پروانـه كـسب ازاتحاديه مربوط است. (ماده 87 قانون نظام صنفي) 

افراد صنفي مكلفند پيش از به كار گيري كسا نيكه براي انجام دادن خدمات به منازل اماكن مراجعه كنند  مراتـب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكـس دار  بـا درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.( ماده 17 قانون نظام صنفي )

اشخاص حقيقي ي ا حقوقي اعم از دولتي  يا غير دولتي  كـه طبـق  قـوانين جـاري موظـف بـه  اخـذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس بهره برداري  يا اشتغال از  وزارتخانـه  هـا موسـسات سـازمانها   يـا شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون درآنها مستلزم 

ذكر يا تصريح نام است و هم چنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالا يا خدمات به خرده فروشان يا مصرف كنندگان مبادرت ورزند مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت پروانه به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه نيز اقدام كنند. (ماده 91 قانون نظام صنفي)