چند بخش مهم ازقانون نظام صنفیكم فروشي: عبارت است ازعرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر ازميزان يا معيار مقرر شده.(ماده 58 قانون نظام صنفي)  تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كـالا يـاقدمت ابزاري يا درخواستي نباشد. (ماده 59 قانون نظام صنفي) 

عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل،نگهداري،عرضه وفروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت بـه

دفعات تكرار درطول هرسال از2 برابرتامعادل ده برابرقيمت روزكالاي قاچاق جريمه نقدي  خواهدشد ودرنهايت منجر به ضبط كالاي قاچاق به نفع دولت ونصب پارچه ياتابلو بر سردرمحل كسب به عنوان متخلف صنفي وتعطيل محل كسب به مدت شش ماه خواهد شد.(ماده62قانون نظام صنفي) 

فروش اجباري :عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر (ماده 64 قانون نظام صنفي)  عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نـرخ دسـتمزد خـدمت درمحل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. (ماده 65 قانون نظام صنفي) 

فعا ليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط است.   

(ماده 87 قانون نظام صنفي) 

افراد صنفي مكلفند پيش از به كار گيري كسا نيكه براي انجام دادن خدمات به منازل اماكن مراجعه كنند  مراتـب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكـس دار  بـا درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.( ماده 17 قانون نظام صنفي )

اشخاص حقيقي ي ا حقوقي اعم از دولتي ي ا غير دولتي    كـه  طبـق قـوانين جـاري موظـف بـه  اخـذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس بهره برداري ي ا اشتغال از وزارتخانـه  هـا موسـسات سـازمانها   يـا شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون درآنها مستلزم 

ذكر يا تصريح نام است و هم چنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالا يا خدمات به خرده فروشان يا مصرف كنندگان مبادرت ورزند مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت پروانه به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه نيز اقدام كنند. (ماده 91 قانون نظام صنفي)