اعضاء کمیسیون حل اختلافآقایان مسعود پژمان - غلامرضا تمیس - محمدحسین خداکرمی