اعضاء کمیسیون فنی اتحادیه آقایان عباسعلی فروزانی - محمد ملکمی - مهراب افسر کازرونی - صادق شیبانی - آرمین زارع